Podporují nás

Chcete nám také vyjádřit slova podpory? – Kontakt
Otevřený dopis Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových – signatáři

Odborový svaz státních orgánů a organizací
Odborový svaz státních orgánů a organizací se seznámil s celkovou situací, zejména v oblasti aktivit občanské iniciativy „KLINIKA“, a ztotožňuje se s jejich cíly v této oblasti. Nejen náš odborový svaz, ale odbory obecně hájí sociálně-právní oblast, dotýkající se všech vrstev obyvatel České republiky. Zasazují se za důstojná práva obyvatel v zaměstnání, dostupnost volnočasových aktivit a v neposlední řadě i za příležitost všestranného osobnostního rozvoje společnosti. Jsme toho názoru, že právě v této konkrétní aktivitě se jedná vplném rozsahu o problematiku, která je v zájmu občanské společnosti a tím i v zájmu odborů.

Podporujeme aktivity iniciativy „autonomní sociální centrum KLINIKA“ v této činnosti a vyzýváme příslušné státní orgány, které jsou v dané lokalitě zainteresovány a rozhodování v této oblasti jim plně přísluší, aby celou situaci řešily s plnou vážností a s ohledem na zájmy občanské společnosti.

změstnanci Národního Ústavu Duševního Zdraví (NÚDZ)
(výzkumná a klinická báze psychaitrie a lékařské psychologie 3.LF UK)

Praha potřebuje místo pro rozvoj nezávislé kultury, místo pro setkávání a diskuze o reálných společenských problémech, místo, kde bude možné realizovat společně nalezená řešení. Proč nevyužít zchátralý dům, o který se nestará vedení města? My, níže uvedení pracovníci NÚDZ podporujeme iniciativu Klinika – vznik autonomního sociálního centra v centru Prahy.

MUDr. Filip Tylš, neurovědec a psychiatr
Bc. Markéta Švejdová, sociální pracovnice
Mgr. Magda Bartošková, psycholožka
Mgr. Michaela Viktorinová, MSc., psycholožka, neurovědkyně
Bc. Jitka Jechová, výzkumná koordinátorka
MUDr. Martin Matějka, psychiatr
Mgr. Jolana Šedivá, výzkumná koordinátorka
Mgr. Renáta Androvičová, psycholožka
Mgr. Kamila Weissová, bioložka
Prof. MUDr. Jiří Horáček, PhD, neurovědec a psychiatr

Kateřina Jacques
Podporuji Vaši petici. Hodně štěstí.

Socialistická Solidarita
Podporujeme vznik otevřených sociální a kulturních prostorů. Ty se mohou stát místem setkávání a vytváření alternativ, formování politických a širších sociálních programů, zkrátka laboratoří kritického myšlení a kritické praxe, které může pomoci ke změně světa i mimo tyto prostory. Klinika může otevřít cestu pro jejich vznikání a šíření.

o.s. Šance zvířatům
Rádi bychom vyjádřili podporu Klinice, protože KAŽDÝ POTŘEBUJE DOMOV, a pokud jsou poblíž ti, kteří nabídnou pomocnou ruku, je nesmyslné jít proti takové myšlence. O.s. Šance zvířatům podporuje další šanci v životě ať se jedná o kohokoliv!

Label Sakraphon.cz
Všichni hledáme ostrovy svobody, cestu pro všechny, kterým není lhostejné, co se děje s jejich životy.

Konfirmat sound system
Veřejně se připojujeme a hlásíme k podporovatelům Kliniky.

Autonomní sociální centra, politické squaty a podobné prostory pro nás představují ostrůvky svobodné kultury a kritického myšlení v moři stádnosti, povrchnosti a konzumního marasmu. Jsou to místa, kde můžeme prožívat vzájemnou sounáležitost, realizovat svou potřebu autentického projevu a svá pojetí tvořivosti.

Vždycky jsme stáli, a stát budeme, na straně odporu vůči aroganci moci.

Lukáš Borl, dlouhodobě nezaměstnaný anarchista bez domova
Široký kolektiv dal život a sociální rozměr domu, který před tím dlouhé roky chátral a bez squatterské iniciativy by chátral dále. Vyjadřuji podporu takovému jednání. Squatterská taktika přímé akce byla vědomým překročením zákonné normy, která legalizuje organizovaný zločin zvaný kapitalismus. Vyjadřuji podporu tomuto aktu politického vzdoru. Tento čin připomněl, že zákony hájí zájmy vládnoucí třídy a nespravedlivého systému, proto není důvod k nim chovat úctu.
Kolektiv sociálního centra Klinika je širokou a pestrou sítí individualit. Nesourodost této množiny pochopitelně vyvolává rozporuplné tendence. Osobně vyjadřuji podporu především tendencím obhájit správu budovy skrze okupaci, bez vyjednávání s reprezentanty státu a navzdory státu i „veřejnému mínění“. Vyjadřuji podporu i tendencím, nespokojit se povrchní kritikou dílčích absurdit „vlastnického práva“, ale místo toho narušovat soukromé i státní vlastnictví jako celek – v jakékoliv formě, za všech okolností, protože, je to právě otázka vlastnictví, která je základem vykořisťovatelských vztahů kapitalismu. Vyjadřuji také podporu tendencím na Kliniku nahlížet optikou třídního boje, nikoliv jako na budování občanské iniciativy, která stojí na vratkých nohou povrchní podpory ze strany celebrit, politiků, zastupitelů a státotvorných institucí. Vyjadřuji podporu všem, kdo Kliniku považují za nástroj konfrontace mocných, nikoliv za důvod proč s nimi vést dialog na jejich půdě.
Tendence, kterým vyjadřuji podporu, se možná v kauze Kliniky ztrácejí z dohledu v záplavě jiných. Přesto zde stále jsou přítomny a je důležité je podpořit v růstu. Život Klinice, smrt státu!

zaměstnanci Ústavu patologické fyziologie 1. LF UK
My, níže podepsaní studenti, lékaři, vědečtí a akademičtí pracovníci, vyjadřujeme svoji podporu aktivistům, kteří koncem listopadu na svoje náklady uklidili pět let opuštěnou a zdevastovanou budovu bývalé polikliniky v Jeseniově ulici v Praze na Žižkově s úmyslem provozovat v ní sociální a kulturní centrum Klinika.
Během deseti dnů, než byli aktivisté z budovy vyhnáni policií, se na Klinice konala řada přednášek, autorských čtení, koncertů a filmových představení a celý projekt si získal nejen podporu lidí v sousedství, ale byl také 9. prosince kladně přijat nedávno zvoleným zastupitelstvem městské části Praha 3, na jejímž území se objekt nachází.
Nelíbí se nám, že nesvědomitý vlastník objektu – v tomto případě jeden dlouhodobě špatně fungující státní úřad – odmítl přistoupit na jakýkoliv dialog s aktivisty a místo toho, aby napravil, co zanedbal, dal pokyn k policejnímu zásahu proti nim. Nelíbí se nám také celková netransparentnost v zacházení s budovou bývalé kliniky. Jako lidé, kteří žijí nebo pracují v Praze, negativně vnímáme skutečnost, že Praha , ač bohaté město, trpí zchátralostí a devastací řady budov a pociťuje palčivý deficit v oblasti sociální infrastruktury.
Proto podporujeme myšlenku bezúplatného převedení budovy býv. kliniky, s níž si stát neví rady, do rukou lidem, kteří v ní chtějí s podporou MČ Praha 3 provozovat sociální a kulturní centrum.

Než prázdnou ruinu, chceme raději živou Kliniku!

RNDr. Nikola Čuřík, Ph.D.
Mgr. Tomáš Zikmund
RNDr. Jarmila Vargová
Mgr. Helena Paszeková
RNDr. Petra Bašová, Ph.D.
RNDr. Karina Vargová, Ph.D.
Mgr. Juraj Kokavec
Kristina Léblová
MUDr. Magdalena Klánová
MUDr. Lucie Latečková
MUDr. Bokang Maswabi
gr. Kateřina Faltusová
Mgr. Eliška Doktorová
Mgr. Vojtěch Kulvait

Arnošt Goldflam, herec, dramatik, režisér, pedagog a spisovatel pro děti
Určitě je nutno Kliniku podpořit, každou takovou užitečnou a potřebnou iniciativu. Snad to bude skutečně k užitku, když se k podpoře připojím, což činím bez váhání a rád!

o.s. Otevři Oči
Svoboda každého tvora je velmi důležitá a neměla by být omezována nesmyslnými a zastaralými zákony a předpisy. Podporujeme každého, kdo otevře oči bezpráví, ať už je pácháno na zvířatech, či na lidech. Podporujeme Kliniku.

Tomáš Glanc, Universität Zürich
Všechno co vím o Klinice, vzbuzuje můj zájem a úctu. Příkladná aktivita, která si zaslouží podporu a nebo je aspoň třeba lidem, kteří mají dobrou vůli, imaginaci a pracují pro skvělou věc, nebránit v
jejich činnosti!

Jaroslav Rudiš, spisovatel
Nezávislá kulturní centra jako Klinika v Praze chybí. Proto ji podporuji.

Undergroundové sdružení Pravěk
Autonomní centrum Klinika považujeme za důležitý projekt nejen nezávislé kultury, který nám dává příklad, jak by měla fungovat současná společnost. Je úžasné vidět, že ani roky represí, mediální manipulace, sociálního vyloučení a „kulturního hovnožrouctví“ z nás neudělaly to stádo, jaké by si naši mocní přáli mít. Z toho plyne policejní násilí a neochota ze strany státu, mají totiž strach, že přijdeme na to, že je nepotřebujeme.
Pravěk je projekt fungující jako nezávislé DIY literární sdružení, které pomáhá mladým autorům vydat jejich díla do světa bez čekání ve frontě a plazení se před komerčními vydavateli. Už svou existencí protestujeme proti faktickému omezování možností provozovat nezávisle DIY kulturu. Cítíme se proto přímo spjati s podobnými nezávislými kulturními a společenskými aktivitami. Nedejte se, nejste v tom sami!

Gejza Bendig, Terne Čhave, Hradec Králové
Když člověk přestane toužit po svobodě, jako by nežil. Projekt KLIniKA nám ukázal, že je ještě pro co žít. Že je možné vytvořit prostor, kde lidé mohou společně a svobodně tvořit. Jen tak, bez peněz, prostě proto, že to má cenu. A proto mají i naší podporu.

Tereza Stöckelová, socioložka
Když je nám špatně, někdy potřebujeme lékaře, někdy být sami a někdy být svobodně s lidmi, kteří od nás neočekávají „výkony“, platby ani půjčky za oplátku. Klinika ve stráni Parukářky mohla být takovým místem-lehárem, kde věci a spojení vznikají nikoli z nutnosti (vydělat, zapůsobit, zavázat druhé), ale potěšení, překvapení a solidarity. A já doufám, že jí nakonec bude!
Klinika nám každopádně už tři týdny připomíná jednu z nejzásadnějších otázek dneška. Jakákoli forma soukromého, natož státního vlastnictví je oprávněná tehdy a jen tehdy, pokud prospívá nejen konkrétním vlastníkům, ale dává veřejný smysl. Všechny klíčové hodnoty tohoto světa vznikly kolektivně, napříč prostorem a časem, často dokonce i bez přispění lidí. Krajina, jazyk, hudba, věda, lesy, všechno vzniká jako složitá souhra lidského a mimo-lidského úsilí a každý vlastník je a musí zůstat pouze přechodným správcem. Experimenty s novými formami vlastnictví a správy jako Klinika mají svá rizika a zákoutí, ale potřebujeme je dnes jak sůl. Evidentně dávají více smyslu než chátrání staveb a institucí za přísného dozoru policejních a dalších orgánů státu. Klinice zdar, sílu a odvahu!

Tereza Vandrovcová, socioložka, autorka projektu Soucitne.cz
Podporuji kliniku, svobodný prostor, kde by bylo možné tvořit, sdílet, setkávat a to vše bez konečného cíle finančního zisku. Je lepší prázdný nevyužívaný dům nebo dům plný života a kultury? Konflikt s policií je způsoben ostrým rozporem mezi tím, co je legální (zákonem schválené) a co legitimní (morálně správné).

Milena Bartlová, profesorka dějin umění
Kulturní a vzdělávací aktivity zdola, které nespoléhají ani na mizerně spravovaný stát, ani na korporace, jsou centry svobodné energie. Bez takových míst nemůže společnost opravdu společně fungovat. Právě takovou energii soudržnosti potřebujeme, pokud máme mít aspoň nějakou naději na dobrou budoucnost. Díky Klinice!

Iva Holmerová, gerontoložka
O žižkovské „Klinice“ jsem se pár týdnů před touto událostí dozvěděla od své dcery žijící v Praze . Stydím se, že jsem dodnes nenašla ve spěchu konce roku čas vyjádřit svou podporu téhle moudré iniciativě. Činím tak alespoň dnes ve víře, že jednání občanů se zástupci samosprávy i státní správy povedou k dobrému konci. Bez dalšího použití síly. Tak jako v Londýně a jako v jiných zemích, kde přišli na to, že je lepší negativním jevům předcházet než je silou řešit. Je určitě lepší podporovat dobré než se potýkat se zlem. Dobré vychází často z lidských setkání, z míst, kde se mohou setkat mladí a staří, děti, lidé z různého prostředí a různého původu. Pokud existují místa takovýchto setkání, komunitní centra, bývají využívána a přinášejí obohacení těm, kteří v jejich okolí žijí. Fungují zejména tehdy, když o ně má někdo zájem a stará se o ně. Může to začínat tak, že se tu nejdřív uklidí, vyklidí se injekční stříkačky po feťácích, aby to místo již nikoho neohrožovalo. Pořádají se tu různé akce a nakonec může vzniknout něco tak smysluplného a pohodového jako je komunitní centrum na Telegraph Hill a jiných místech v Evropě a ve světě. Místo pro všechny i pro ty, kterým se zdá, že své místo nemají.

Mladí sociální demokraté Praha
Krajský klub MSD Praha vyjadřuje podporu projektu Autonomního sociálního centra Klinika. Odmítáme policejní násilí. Podporujeme organizátory ve snaze vytvořit autonomní komunitní centrum. Vyzýváme zastupitele městské části Praha 3 a zastupitele hlavního města Prahy, aby ve spolupráci s námi usilovali o nalezení prostor vhodných pro vytvoření autonomního komunitního centra. Doporučujeme současně předsedkyni MSD Lucii Válové, aby iniciovala jednání o projektu s ministrem vnitra Milanem Chovancem.

Žít Brno
Lidi si uklidili barák, který stát nechal léta chátrat, aby tam udělali komunitní a sociální centrum a suplovali tak zdarma roli státu. Snažili se domluvit, aby celá akce mohla být legální. Za odměnu je odtamtud vyhnali policajti a těm držkujícím dali pendrekem. A to je dost špatný.
Budova kliniky je státu a mnoho let je v dezolátním stavu. Iniciativa, která se rozhodla s tímhle stavem něco dělat naráží na neochotu státu akceptovat občanská řešení a alternativy. Inspirovat by se mohl holandským modelem, v němž je legislativně ošetřeno, že nevyužívaná budova může být využita a zvelebena spolky.
Dále je vhodné říci, že o podobnou věc se pokouší už několik měsíců i v Brně. Doufáme, že jednání zde dopadnou ke spokojenosti všech. A ještě o něco vás požádáme – než začnete debatovat, že podporujeme partu zhulených feťáků, co se k někomu nakvartýrovali do domu a dělají tam brajgl, nejdříve si o tom něco zjistěte. Otázka vlastnických práv je ožehavá, ale ještě vážnější je mlátit lidi za to, že se snaží uklidit své okolí.

Organizace pro pomoc uprchlíkům
Organizace pro pomoc uprchlíkům podporuje sociální centrum Klinika. Je potřeba více podobných prostorů! Fandíme Vám!

Marek Šindelka, spisovatel
Každá společnost potřebuje svoji kontrakulturu. Nutně potřebuje protilátky, které budou v záloze pro případ, že se většinová společnost vydá nezdravým směrem. Squatt na bývalé žižkovské klinice mohl být jednou z takových nezastupitelných protilátek. Plíce se tam dávno neléčí, mohla se tam léčit aspoň pražská kultura. Vlastník objektu – stát – svým idiotským přístupem dosáhl toho, že v metropoli se dýchá zase o něco hůř.

Ondřej Mrázek, překladatel, performer a publicista
Podporuji Kliniku, protože přináší nesmírně potřebný příklad, jak bychom mohli společně veseleji a radostněji žít. Spojuje lidi různého věku z různých vrstev, šíří toleranci a nenásilí, vyhraňuje se proti rasismu a xenofobii, inspiruje tvůrčí lidi a rozšiřuje obzory. Pobyt na Klinice pro mě byl jak oáza svěžesti a dobré nálady uprostřed šedivého, zaneřáděného a lhostejně spěchajícího města.
Neskoč na špek cynikům
podpoř i ty Kliniku!

Barbara Havelková, právnička, pedagožka University of Oxford
Dění kolem KLINIKy sleduji se znepokojením nad jednáním státu a jeho orgánů. Jak říká naše Listina, vlastnictví zavazuje. To pro účely soukromého majetku znamená, že jej nemá být použito ke škodě jiných. Ale u veřejného vlastnictví je podle mého nutné klást vyšší nároky. Mělo by se přinejmenším dobře spravovat, pokud už ne přímo používat způsobem veřejně prospěšným. Pokud se pak do věci vloží komunita, a svépomocí se pokusí nevyužívaný objekt k veřejně prospěšnému účelu připravit, přijde mi od státu nevhodné, aby si najednou na své vlastnictví vzpomněl a začal jej nekompromisně prosazovat. Zejména, pokud dočasné užití KLINIKy jako komunitního centra by objekt spíše chránilo před zkázou, než k ní přispívalo. A zejména, pokud stát nemá – podle dostupných informací – ani žádný plán, jak stavbu dobře využít, a ani zjevně žádný plán jak umožnit existenci tolik potřebného komunitního centra v jiných prostorách.

Organizace pro pomoc uprchlíkům o.s.
Organizace pro pomoc uprchlíkům podporuje sociální centrum Klinika. Je potřeba více podobných prostorů! Fandíme Vám!

Petr Placák, spisovatel, historik a publicista
Nasazení policejních jednotek k “ochraně” státního, léta nevyužívaného, chátrajícího objektu před občanskou iniciativou, která usiluje o vhodné využití objektu, nelze označit jinak než jako policejní zvůli podnícenou politickým buranstvím.

Filip Remunda, filmový dokumentarista
Podporuji iniciativu na oživení zchátralé Kliniky. Společnost potřebuje autentickou kulturu více než nevyužívané ruiny. Před lety jsem natáčel s kubánskými umělci, kteří zřídili v uzavřeném havanském “kulturáku” centrum undergroundové kultury. Kubánský režim jejich iniciativu nakonec toleroval. To že se naše úřady zachovaly méně osvíceně než ty kubánské, považuji za hrubou chybu.

Petr Pokorný, biolog
Prostor svobody se nám nebezpečně scvrkává. Podporuji vás a držím vám
palce, protože máte chuť a odvahu s tím něco dělat.

Martin Putna, literární historik
Nechápu, že má česká policie najednou zrovna teď tak naspěch. Když jde o vyšetřování politiků a jejich loutkářů, to je vždycky času dost. Byla snad tato iniciativa tak nebezpečná? Bylo tak jisté, že nemůže přinést Praze něco dobrého? Už i jen proto: Šanci pro Kliniku!

Jáchym Topol, spisovatel
Kliniku a činy lidí v ní a kolem ní beru jako báječnou věc, významnou a osvěžující. Její vyklizení policií za nezájmu obyvatelstva jako bohužel očekávatelný, byť skandálem a trapností čpící bodlák na zarostlé stezce, kterou je holt nutné neustále a neustále houževnatě prošlapávat (probojovávat).

Bohdan Bláhovec, dokumentarista
Na plicní klinice v Jeseniově ulici se již dlouhou dobu neléčí. Ozdravný proces směrem k šíření nezávislé kultury, který na ní před více než týdnem započal, je podstatný pro zdravé dýchání demokratické společnosti. Jeho represivní potlačování pak naopak smutnou diagnózou rakovinového nádoru na plicních dvorcích občanské svobody. Nechme kulturu dýchat! Všem aktivním lidem na Klinice držím palce. Nepřestávejte, držte se a dýchejte zhluboka.

Ondřej Kobza, kavárník a aktivista
Skvělá iniciativa, která může lidi podnítit k bezprostřednějšímu přístupu ke kultuře a také prolínání různých subkultur a sociálních vrstev díky jednotnému zájmu o živé město! To mám rád.

Věra Nováková, státní zástupkyně
Podporuji iniciativu Klinika, mimo jiné i proto, že v ní nespatřuji žádnou trestnou činnost, ale naopak projekt, který může prevenci kriminality výrazně napomoci.

Jan Němec, středoškolský učitel, iniciativa Freedom not Fear
Do lékařských zařízení se lidi často bojí, ale to určitě není případ této kliniky. Každé obci bych přál takovouto “Ordinaci praktických lékařů” – místo, kde se možné potkává s nemožným a možná přemůže i nemožné velmože!

Daniela Marušáková – studentka VŠCHT, saxofonistka The Chancers a Jet8
Ráda bych podpořila Kliniku alespoň takto. Po mnoha letech cestování skrz celou Evropou, navštívení mnoha klubů, festivalů, squatů, nízkoprahových center, kde např. v Německu – Halle, objekt funguje zcela přirozeně se souhlasem města a je brán jako součást kultury/subkultury, místa pro potřebné, místa odpočinku, apod., tak mě mrzí, že u nás taková místa nejsou, nebo jsou označována za extrémistická a zkrátka se řekne NE a vypadněte, my tady nic takového nechceme…Jenže my v Praze takové prostory CHCEME. Navštívení těchto míst pro nás s kapelami je vždy skvělý zážitek s přátelským chováním, solidaritou, porozuměním, dobrou návštěvností, seznámení s místními lidmi, kapelami z celého světa a odjíždíme jako muzikanti s přáním na ona místa opět zavítat – i přesto, že sál není vybaven špičkovou technikou jako ve velkých klubech. Atmosféra a účel jsou však pro mě osobně na prvním místě!

Za obyvatele Buďánek, Anežka, Vít a Ronja
Ahoj, chtěla jsem vám jen napsat, že klobouky smekáme, za to co se vám podařilo a hrozně držíme palce v dalších jednáních. Zatím nemocný z postele, ale v sobotu určitě dorazíme v plné síle! Je vidět, že uzrál čas na to, aby v Praze bylo místo, kde se tvoří a pomáhá ve svobodě, bez diktátu peněz a byrokracie. Všichni tušíme, že tohle není jen boj o Kliniku, ale o něco pospolitého, nezávislého a kreativního, po čem všichni už dlouho v Praze toužíme! Takže vydržte!

Václav Bělohradský, filosof
Projekt Klinika podporuji.

Yadel, soused, Dj, člen uskupení Lazytempo a redaktor rádia Streetculture
Je štěští a radost žažít pocity nadšení a porozumnění v rámci lidí v sousedctví, jelikož mnohdy tomu býva právě naopak. Kliniku vnímám jako ostrov svobody, kreativity a nezávislosti, který Praha rozhodně potřebuje.
Bránit rozvoji kulturního a sociálního centra s krajně nelogickou argumentací, opírající se jen o majetkoprávní stránku věci, vnímám jako obrovskou chybu i prohru nás všech.

Žižkovské rádio Streetculture
Podpora ze strany StreetCulture

Ondřej Konupčík / Ondrash – tatér
Držím palce ze Znojma, rád přijedu podpořit.

Mirka Tupá, učitelka speciální školy
Chci vám vyjádřit podporu. Bydlím blizoučko Jeseniovy ulice a denně potkávám lidi, kteří tu bydlí, jsou dost sami a určitě by uvítali místo, kam by mohli přijít a odejít. držte se. Je to bezva nápad.

Klub Cross
Posíláme podporu z klubu cross! V lidských dějinách se najde mnoho okamžiků kdy je mnohem menší zločin zákon porušit, než ho dodržet!

Martin Mareček, filmař a pedagog
Podporuji péči KLINIKY. Do měst patří takovéhle ozdravné snahy.

Jáchym Gondáš, farář baptistického sboru Na Topolce
S Klinikou je Praha radostnější místo k životu. Konečně je tady něco normálního, na čem má smysl se podílet.

Vladimir 518
Je skutečně k nasrání, že nejsme schopni jako společnost tolerovat vznik podobných autonomně sociálních center a squatů. Kolem roku 2000 jsem prožil dva fantastický roky ve squatu Ladronka a umožnilo mi to vykročit vlastním směrem. Podobný místa jsou skutečná alternativa, mimo školství, mimo systém a mají svůj smysl! Čili fuck off vyklizení Kliniky!!!

Helena Třeštíková
Podporuji aktivity občanské iniciativy KLINIKA.

Jiřina Šiklová
Podepsala náš otevřený dopis: … “Rádi bychom vyzvali všechny zúčastněné k jednání a smírnému řešení situace. Prázdných a chátrajících domů má již Praha dost. Centrum, jaké navrhuje kolektiv Klinika ve svém projektu, by bylo ojedinělé. Jsme přesvědčeni, že to stojí přinejmenším za debatu a jednání.”

Jan Kratochvíl (terénní sociální pracovník )
Jako sociální pracovník působící v Praze 3 vidím v životě lidí změny, které méně či více úspěšně trvají delší dobu. V případě Kliniky se podstatné změny pro lokalitu a komunitu Žižkova odehrávají ze dne na den, z hodiny na hodinu. Uklizení injekčního materiálu a tun odpadků byl první krok. Proměna relativně rizikového chátrajícího místa v prostor kde se mohou lidé potkávat a vytvářet nějaké aktivity začala s otevřením dveří Kliniky veřejnosti. Projekt takového centra může být přínosem nejen pro obyvatele Prahy 3 a proto vítám a podporuji vznik kulturně-sociálního centra Klinika.

Lunchmeat, audiovizuální studio
Klinika je ambiciózní projekt, který chce dát nový život nevyužívanému prostoru. Prostoru, který chce přinášet zábavu, umění, vzdělávání a sociální vyžití. Prostoru, který má být opakem komerčním stánkům sklobetonových nákupních center. Prostoru, který šikovná parta nadšenců vytváří s láskou a ne s vidinou zisku. Prostoru pro lidi! Tato aktivita si zaslouží, více než zásahy jednotek​ policie, plnou podporu a obdiv!

De La Negra
Kdy udělají De La Negra na Klinice koncert?

Občanské sdružení Konexe
Je skvělé, že v centru Prahy vznikl prostor, kde se lidé mohou potkávat v přátelské atmosféře bez ohledu na etnický, nebo sociální původ. Kde jsou i chudí vítáni. Boj za Kliniku je bojem za změnu paradigmatu, bojem proti konformitě a plaváním proti proudu – také proto je nám tak blízký.

Hudební label Silver Rocket
Myslíme si, že přišel čas, aby se lidi, kteří vyvíjejí smysluplnou aktivitu, konečně přestali označovat jako „extrémisté.“ Plán na využití zchátralého objektu k věcem, které jsou jednoznačným přínosem nejen pro jednu konkrétní městskou část, by měl mít co nejširší podporu. Pevně věříme, že se Klinika udrží, a že bude v životě (nejen) Žižkova hrát jednu z důležitých rolí. Z vlastní zkušenosti víme, že nezávislé podzemí je schopno nejúžasnějších věcí – Klinika může být jednou z nich.

Pavel Kalina, historik umění a architektury
Skutečné město, město pro lidi, se má stavět zdola, ne shora. Proto
podporuju využití bývalé polikliniky v Jeseniově ulici jako kulturního
centra, které bude sloužit potřebám komunity. Pokud má Praha nějak rozumně
existovat i v dalších letech, pokud nemá definitivně zdegenerovat, nesmějí
o její podobě rozhodovat developři, ale musí najet na podobu projektů, jako
je Klinika.

Dread K /hudební producent, DJ a promotér
Autonomní centra pro mě vždy byla místa svobodné kultury. Spontánní, tvořivé, ale také hledající a kladoucí si otázky. Kultury, která není závislá na státních či evropských dotacích, ani penězích polomafiánských “zprostředkovatelských” společnost, či svazů. Takové, která nepodléhá míře vlivu, kontaktům nebo doporučením velkých vydavatelských značek… Autonomní centra jsou místa, kde mohou získat příležitost i začínající kapely nebo umělecké projekty, které by jinak v dnešním tržním světě umění a šoubyznysu šanci dostávali jen velmi stěží. Místa, kde každý může spontánně rozvíjet své zájmy a talenty bez toho, aby mu někdo vytvářel nesmyslné mantinely. Kde motivací vytvářet kulturu není zisk nebo moc. Místa, která jsou tvořena pouze lidmy pro lidi. Protože podle mého názoru jenom kultura stavějící na podobných základech může být v dnešním světě opravdu svobodná a nezávislá.

Kolonie o.s
Divadlení spolky Kolonie o.s. a Kartel vyjadřují podporu Klinice!

Ondřej Lánský (sociolog), Lukáš Matoška (publicista)
Podporujeme Autonomní sociální centrum Klinika, protože lečí nezdravý přístup k vlastnictví, který dnes převládá. Podle tohoto přístupu je vlastnictví prioritou dokonce i tehdy, kdy není užíváno, anebo tehdy, kdy je způsob jeho užití všeobecně škodlivý. Klinika nám připomíná zapomenuté priority, jakými jsou veřejný prostor či společenský prospěch.

Food Not Bombs Praha
Na tento email se nám ÚZSVM ani neobtěžoval odpovědět. K čemu je potom takový úřad, který raději nechá vyhořet a zchátrat budovu polikliniky než aby ji poskytl aktivním občanům pro obecně prospěšný projekt. Adresováno ÚZSVM: … Zaujalo nás vlažné až odmítavé jednání vašeho úřadu ve věci využití objektu bývalé kliniky na adrese Jeseniova 60 vůči iniciativě, která zde chce vybudovat kulturně-sociální centrum. Jelikož se na území Žižkova pohybujeme a pracujeme, myslíme si, že takové centrum by bylo společensky užitečné a potřebné. Prosíme Vás proto o zvážení podpory takového projektu. …

Spolek Ramus
Ramus podporuje vznikající Autonomní sociální centrum Klinika. Proč?
Kromě toho, že podobné centrum v Praze chybí, a kromě toho, že celý projekt upozorňuje na nesmyslný stav podobně chátrajících a nevyužitých budov po celé Praze, především sympatizujeme s modelem financování, který Klinika ve svém konceptu představuje.
Podobně jako Ramus se Klinika snaží (BUDE snažit) vyhýbat závislosti na státních dotacích a grantovém systému. Přejeme mnoho sil všem lidem, kteří právě teď na Klinice, v zimě, zcela dobrovolně, na úkor svých všedních povinností, vytvářejí něco, co by vlastně mělo být zcela všední, obyčejné a – v nejlepším slova smyslu – normální.

Epos 257, graffiti writer, umělec činný ve veřejném prostoru
Konečně se podařilo někde vydržet déle, jak dva dny. Je naprosto legitimní překročit rámec vlastnických práv, pokud jsou pošlapávána. V případě, kdy budova sloužila veřejné službě a je vlastněna státem to platí dvojnásob. Pevně doufám v nemožné – v rozvoj komunitního, sociálního centra, jež stojí na principech kolektivního veřejného zájmu o zanedbávané aspekty a témata, která se naše společnost snaží přehlížet a vytěsňovat. Mělo by být svědomím nás všech. Toto město potřebuje svoji KLIniKU!

Sylva Peštová, bez domova, v současné době bydlí na ubytovně
Kdyby se squat udržel, aspoň bych si měla přes den kam dát věci.

Mírotvorce, blogger, překladatel
Každá aktivita, která nabourá nedotknutelné dogma soukromého vlastnictví je skvělá a prospěšná. Naše společnost odmítá diskutovat o tom, komu prospívá spekulace s nemovitostmi. Pravda je taková, že prospívá úzké skupině spekulantů, kteří takto nejenže hyzdí veřejný prostor, ale často také doufají, že budova schátrá a bude stržena. Představa že takovouto chátrající budovu někdo udržuje je jistě děsí nebo možná spíše děsí jejich nenasytné, po zisku lačnící ego.
Obsadit nevyužívané prostory a takto řešit sociální problémy nebo potřeby komunity je legitimní. Zatím takové jednání není legální, ale nespravedlivý zákon není zákon hodný dodržování. V současné ekonomické situaci se může stát vám nebo vašim přátelům, že vám bude hrozit život na ulici. Pokud současná legislativa chrání ty, kteří tyto problémy způsobují a ještě brání jejich vlastnictví prázdných domů, je na místě se tomu postavit. Přeju Kulturnímu a sociálnímu centru KLINIKA hodně zdaru.

Michal Pěchouček – divadelník, pedagog
Žiju a pracuju v Praze 3. Kliniku považuju za skvělý aktivistický model, který by měl inspirovat všechny rozumné a nespokojené obyvatele a to nejen Žižkova. Model vnímám jako velmi nezbytnou, korektní a otevřenou kritiku lhostejnosti k sociální realitě, samoúčelného drancování životního prostoru a realizací nákladných staveb, jejichž přínosy jsou značně diskutabilní. Naprosto nesouhlasím s tendencí šikanovat aktivní občany, označovat kohokoliv za extremisty jenom proto, že se snaží upozornit na něčí lajdáctví.

Kapela Gattaca
Většina našich koncertů v Evropě v posledních 5 letech probíhala právě v podobných centrech. Díky takovýmto prostorům může stovky kapel a umělců z celého světa nezávisle na manažerech, grantech a penězích, velikosti kapel koncertovat prakticky neomezeně. Historie spousty podobných projektů sahá hluboko do minulosti, a tak není vyjímkou, že vznik některých autonomních center probíhal v dobách, kdy v Čechách vládla socialistická autorita.

Martin Švec, architekt
Jako architekta i jako občana mě zaujala Vaše iniciativa na oživení opuštěné budovy bývalé polikliniky na Jeseniově 60 v Praze. O Vašem projektu jsem se dozvěděl z nezávislých médií (A2larm) a od svých přátel na Facebooku. Vašim snahám fandím. Napjatě sleduji další vývoj a přeji si, aby Vaše jednání s vlastníkem budovy dopadlo dobře a nezávislé kulturní a sociální centrum mohlo dále fungovat.

Jan Kloss / zerwox, grafický designér
Škoda, že podobné místo nebylo v této oblasti už v době, kdy jsem tam vyrůstal. To ale nebyla doba připravená. Nyní bych si rád myslel, že jsme již se společností dál.

Apolena Rychlíková, režisérka dokumentárních filmů
Pokud Klinika uspěje, může to být první krok na cestě k uzdravení celého města. To má být ne pro spekulanty nebo developery, ale pro lidi. Města jako Praha mají být inspirací i útočištěm, možností najít svoje místo stejně tak jako příležitostí se zapojit a seberealizovat společně s dalšími lidmi, v kooperaci a sounáležitosti. Vyjadřuju podporu Klinice, autonomnímu nezávislému prostoru stojícímu na pevných základech: otevřenosti a solidaritě.

Pavel Karous – sochař, pedagog
V rámci svého uměleckého projektu Vetřelci a volavky dlouhodobě sleduji veřejný prostor Prahy. S útrpností pozoruji, jak je naše hlavní město stále více privatizováno, kolonizováno komercí a vizuálním smogem. Organismus města postupně zmírá v důsledku brutální komerční těžby jeho životního prostředí a nezávislá kultura a sousedské vztahy se z Prahy vytrácí.
Když skupina mladých angažovaných lidí z vlastní energie a entusiasmu vytvoří kulturní projekt, který jde proti nastavenému trendu a z dlouhodobě nevyužívané státní budovy vybudují kulturní a sociální centrum zdarma otevřené veřejnosti, jsou označeni za extrémisty a šikanováni represivní složkou státu. To skutečně není dobrá vizitka pro společnost, která se už čtvrť století nazývá demokratickou.

Klára Doležálková, audiovizuální umělkyně
Bydlím od Kliniky za rohem, a jakožto sousedka Kliniku velice podporuji. Nemám strach z lidí, kteří nemají strach obsadit chátrající budovu. Nemám strach ani z lidí, kteří v tom domě chtějí dělat kulturní a sociální centrum pro všechny. Nevím, proč bych měla.

Jako doma a Kuchařky bez domova
V Praze je spousty chátrajících a prázdných domů a lidé, kteří nemají kde bydlet. I kultura se stala zbožím, které si musíte koupit. Proto podporujeme kulturní a sociální centrum KLINIKA. Jak to, že pět let prázdný barák nikomu nevadí, ale až ve chvíli, když ho začnou lidé ze své vlastní vůle opravovat a organizovat zde kulturní akce, vnímají to úřady jako problém? Centrum vzniká na základě vztahů solidarity a vzájemné podpory, která vytváří sociální síť, díky níž nemusíte propadnout na dno, když nemáte peníze. Podporujeme KLINIKu a přejeme si, aby zůstala otevřená všem.

Kapela Remek
Před pár dny parta lidí zasquatovala dlouho nevyužívaný objekt bývalé poliklinice na Žižkově s plánem otevřít autonomní kulturní a sociální centrum a hned se dala do práce. Kromě toho, že barák vyklidili od bordelu a začali na něm fyzicky pracovat, tak si dali záležet i na tom, aby vysvětlili, proč by takové místo mělo existovat. Fízlové si dali tu práci, že hned začali účastníky označovat za extrémisty a připravovat se na to, že Kliniku vyklidí.
Jenže tohle je přesně to místo, které v Praze chybí. Místo, které si lidi vytvoří sami a přiroste jim k srdci. Místo, které dá lidem prostor dělat věci, které chtějí, bez nutnosti vysolit peníze při každé příležitosti. Místo, které by nebylo závislé na grantech a projektech. Místo, o které se lidé nebudou muset doprošovat a pak se za něj někomu cítit zavázáni. Místo, které nebude záviset na lukrativitě aktuálních trendů.
Město je prostor, kde žijeme všichni společně, a možnost tvořit a přetvářet ho podle svých potřeb by měla patřit lidem, ne developerům a úředníkům. Jen tak si k němu můžeme budovat vztah a cítit za něj zodpovědnost.
Nejlepší jsou věci, které si uděláme sami. Ať žije Klinika.

Ondřej Slačálek – politolog, publicista, překladatel
Žižkov byl vždycky domovem buřičů – anarchistů z Neumannova okruhu nebo také plebejských bohémů Haška a Sauera, kteří po první světové válce založili první “squaterskou” organizaci Černá ruka a nastěhovávali chudé dělnické rodiny do bytů, se kterými se spekulovalo. Není tedy divu, že se jejich dnešní následovníci vracejí na místo činu.
Patří už k nátuře českého maloměšťáka, že o Šrámkovi a Gellnerovi čte s úctou v čítance a do Haškova Švejka se někdy i bodře a trochu přihlouple stylizuje, ale na jejich dnešní následovníky posílá ustrašeně policajty.
Máme v Praze spoustu umělohmotného městské prostoru zaměřeného na efektivní přesouvání lidí a věcí a taky strašnou spoustu komerčního slizu. Naopak nám tu hodně chybí duch místa. Klinika by v takovém městě mohla být ostrůvkem pozitivní deviace.

Filip Dvořák, rychlostní kanoista, reprezentant ČR
Každá věc, která vzniká aktivitou zdola má mnohem větší předpoklady k úspěchu a opravdové funkčnosti, než to, co se vytvoří rozkazem zhora. Klinika je navíc skvělé využití vybydleného prostoru, který tak dostane úplně nový rozměr a smysl existence. Jednoznačně podporuji!

Radek Wollmann a Petra Pípalová / Café Na půl cesty
Všechno živý a otevřený vzniká někde na pomezí, aby moc peněz mohla být nahrazena silou schopnosti lidí spontánně něco dohromady tvořit, spolupracovat, rozvíjet a dávat prostor ostatním je někdy třeba i podobných kroků, jako vdechnout život prázdným domům, vytvořit z nich otevřená místa a svou činností a přístupem obhájit, že to má svoje opodstatnění a smysl jak v bezprostředním okolí, tak ve městě a společnosti… už jen první týden a pestrost lidí, kteří přišli podpořit středeční sousedskou slavnost svědčí o tom, že je to něco, na co jsme všichni dlouho čekali… Café na půl cesty bylo před 18lety jen chátrající budovou bývalých veřejných záchodků, okolnosti i záměry byly samozřejmě jiné a oficiální, ale smysl zůstává stejný…

Strana zelených na Praze 3
Rada základní organizace (RZO) Strany zelených v Praze 3 podporuje záměry občanské iniciativy KLINIKA, tak jak je představila na stránkách www.klinika.451.cz. Péči o zchátralý objekt v Jeseniově ulici, č. p. 786/60 a snahu o nabídku nového kulturního a sociálního programu na Praze 3 rada vítá a bude i do budoucna hledat způsob, jak ji podporovat.

RZO dále vyjadřuje znepokojení nad vyjádřením zástupců Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a věří, že případný spor se nebude řešit násilnou cestou, jak tomu v některých podobných dřívějších případech bylo.

Martin Tvrdý/Bonus, hudebník
Každá aktivita, která vzniká spontánně, z potřeby, má větší význam, efekt a životnost než sebelíp vymyšlenej, ale uměle vytvořenej projekt. Klinika se pro účely nezávislýho kulturního a sociálního centra hodí skvěle – motivací, vnitřní dispozicí i polohou ve městě, navíc má podporu městský části i lidí v okolí. Co teda brání tomu, aby Klinika mohla fungovat?

Toy Box, streetartistka, komiksová kreslířka
Místo kde bude vznikat kultura nezávislá na grantech, prostor pro experimenty, který bude otevřený každému, kdo má chuť se na něm podílet a kde kvalita neznamená peníze. Právě takové místo Praze i celé republice zoufale chybí. Vznik kulturního a sociálního centra Klinika je historicky ojedinělou příležitostí takové místo vybudovat. Místo toho, aby jste šli proti, pojďte s námi!

Sany, graffiti writerka
Moc fandím, bydlím kousek, dnes to tam krásně žilo.

Artur Margot, streetartista, výtvarný umělec
Protože sem tam byl a bylo to fajn…podepsáno na místě

Der Šenster Gob, Moldau & BuskerVille
Hudebníci ze skupiny Der Šenster Gob a kolektivu Moldau a dále členové občanské iniciativy BuskerVille​ podporují vznik kulturního a sociálního projektu Klinika. Díky našim cestám po Evropě, na kterých jsme vystupovali v mnoha velkých Evropských městech, víme dobře, jak velkým přínosem pro kulturu města je, pokud podobné centrum ve městě existuje. Měli jsme možnost si v Klinice zahrát na akci Sousedské odpoledne a velice vítáme možnost nového prostoru pro svobodnou výměnu informací a zkušeností a zázemí pro nekomerční a alternativní kulturu, stejně jako sociální pomoc, kterou centrum může přestavovat pro sociálně slabší lidi. Apelujeme na vedení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a městské čtvrti Praha 3, stejně jako na vedení Magistrátu hlavního města Prahy, aby nezahodili šanci ukázat, že Praha je kulturní evropské město, které se nebojí dát prostor podobnému projektu, který v důsledku nepřináší problémy, ale naopak jejich řešení.

Crook – crook.cz
“K čemu je chátrající budova? Někdo se může divit, že ji stát nechá jen tak ležet. Další namítne: „Nejsou peníze na rekonstrukci, ani nikdo, kdo by ji využíval tak, aby byla svému okolí prospěšná.“ O to víc se ale člověk diví, když se někdo takový najde, na vlastní náklady ji vyčistí od nahromaděných odpadků a navrhne plán oživení, ale do toho na základě stereotypů, mediálních zkratek a netolerance vtrhne represivní složka státu a všechno smete ze stolu. O to je to horší, když všichni sousedé, dokonce místní policie i někteří z tamní radnice stojí za nimi.
Kromě programů pro sociálně slabé, dílny, vege jídelny a čítárny, jak navrhuje iniciativa KLIniKA, by tam přitom mohla být třeba rampa pro skejťáky i neskejťáky, kteří nemají přes zimu žádné útočiště. Poslední úkryt – indoor skejtový bazén – v areálu štvanického skateparku (je v rukou soukromého provozovatele) předělali na posilovnu. Těch je po Praze málo. Jeseniova 60 je tak trochu naděje pro skejtovou komunitu – kromě sportoviště pro všechny věkové kategorie, radši bychom tomu ale říkali tvůrčí dílny, by se využil i koutek pro promítání dokumentů o skateboardingu, diskuzí nebo výstav. Tímto proto jménem Crook magazínu (čti Křivák) vyjadřujeme plnou podporu kulturnímu a sociálnímu centru Klinika, a těšíme se na to, že možná někdy bude v Praze přes zimu kde jezdit a scházet se.”